چلگرام(آزمایشی)      

برنامه ریزی کنکور

برنامه ریزی کنکور
موضوع کانال : علمی
کنکوری ها وپشت کنکوری های عزیزبا نابترین برنامه تابستان خود را خوب پیش ببرید
ایدی کانال : @barnamehtalaiii
برنامه ریزی کنکور-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر