چلگرام(آزمایشی)      

کانال راه تحصیل ومهاجرت در خارج

کانال راه تحصیل ومهاجرت در خارج
موضوع کانال : پزشکی
کانالی برای دعوت وحمایت از ایرانیان به تحصیل در رشته پزشکی ودندانپزشکی در کشور روسیه
ایدی کانال : @RahAyandeh1
کانال راه تحصیل ومهاجرت در خارج-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر