چلگرام(آزمایشی)      

کانال برنامه تناسب اندام وبدنسازی

کانال برنامه تناسب اندام وبدنسازی
موضوع کانال : تناسب اندام
$$ ما در این کانال به شما برنامه میدهم که این برنامه ها حرفه ای است و زیر نظر مربی است کمی هزینه دارد$$ما بهترین برنامه برای چربی سوزی و حجم بدنسلزی را داریم
ایدی کانال : @fitnesspoi
کانال برنامه تناسب اندام وبدنسازی-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر